- Διαφήμιση -

Ιουλίδα, ο πιο γραφικός οικισμός στην Τζια

Με μεγά­λο ατού της το γεγο­νός ότι βρί­σκε­ται πολύ κοντά στην Αθή­να ‑το ταξί­δι από το Λαύ­ριο διαρ­κεί μόλις μία ώρα- η Κέα, γνω­στή και ως Τζια, συγκα­τα­λέ­γε­ται ανά­με­σα στους αγα­πη­μέ­νους προ­ο­ρι­σμούς των Αθη­ναί­ων, και όχι μόνο, και ιδιαι­τέ­ρως όσων δια­θέ­τουν ιστιο­πλοϊ­κό ή φου­σκω­τό σκάφος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.