- Διαφήμιση -

Ρεκόρ υπερτουρισμού σε Μύκονο και Σαντορίνη

H Ελλά­δα είναι από τους πλέ­ον δημο­φι­λείς προ­ο­ρι­σμούς για τις μεγά­λες αγο­ρές εξερ­χό­με­νου του­ρι­σμού της Ευρώ­πης. «Που­θε­νά αλλού στην ΕΕ δεν είναι τόσο έντο­νος ο υπερ­του­ρι­σμός όσο στα ελλη­νι­κά νησιά του Νοτί­ου Αιγαί­ου», γρά­φει η tagesschau, επι­κα­λού­με­νη στοι­χεία της Eurostat, τα οποία δημο­σί­ευ­σε η Γερ­μα­νι­κή Ομο­σπον­δια­κή Στα­τι­στι­κή Υπηρεσία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.