- Διαφήμιση -

Σαρακήνικο — Η πιο πολυφωτογραφημένη παραλία της Μήλου

Μαγεία τα ολόλευκα βράχια που μπλέκονται με το βαθυγάλανο της θάλασσας

Το Σαρα­κί­νι­κο είναι ένα μονα­δι­κό σε ομορ­φιά μέρος για να απο­λαύ­σε­τε τη θάλασ­σα και το κολύ­μπι. Το τοπίο μοιά­ζει με σελη­νια­κό καθώς απου­σιά­ζει κάθε ίχνος βλά­στη­σης και τα ηφαι­στειο­γε­νή βρά­χια από τα οποία έχει σχη­μα­τι­στεί έχουν λευ­κό χρώμα.
Το όνο­μά του το πήρε από τους Σαρα­κη­νούς πει­ρα­τές που το χρη­σι­μο­ποιού­σαν ως ορμη­τή­ριο. Αν κοι­τά­ξε­τε προ­σε­κτι­κά τρι­γύ­ρω ίσως δεί­τε και κάποιες δέστρες από τα πλοία τους.
Στο Σαρα­κί­νι­κο θα βρεί­τε μια μικρή παρα­λία για τους λάτρεις της αμμου­διάς αλλά κυρί­ως όμορ­φα βρά­χια για να απλώ­σε­τε τις πετσέ­τες σας και να κάνε­τε βου­τιές στα κατα­γά­λα­να και πεντα­κά­θα­ρα νερά.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πολι­τι­κή σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.