- Διαφήμιση -

Λουτρά Υπάτης — Μια ιστορική λουτρόπολη

Μια γωνιά που ξεκουράζει σωματικά και πνευματικά τον ταξιδιώτη

Οι ιαμα­τι­κές πηγές και οι σύγ­χρο­νες εγκα­τα­στά­σεις του υδρο­θε­ρα­πευ­τη­ρί­ου των λου­τρών Υπά­της βρί­σκο­νται μέσα σε ένα πανέ­μορ­φο πάρ­κο, μονα­δι­κό στην περιο­χή αλλά και στην Ελλά­δα, έκτα­σης 90 περί­που στρεμ­μά­των, που απο­τε­λεί χώρο ανά­παυ­σης, ανα­ψυ­χής, γαλή­νης και ηρε­μί­ας. Μια σύγ­χρο­νη λου­τρό­πο­λη, χτι­σμέ­νη στους πρό­πο­δες της Οίτης, με ήπιο και ξηρό κλί­μα κάθε χρό­νο, τους καλο­και­ρι­νούς μήνες δέχε­ται ένα μεγά­λο αριθ­μό επι­σκε­πτών από την Ελλά­δα και όλο τον κόσμο, που έρχο­νται να δεχθούν τις θερα­πευ­τι­κές ιδιό­τη­τες των ιαμα­τι­κών πηγών της.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.