- Διαφήμιση -

Καπέλα Καζάτζα — Η πρώτη καθολική εκκλησία της Νάξου

Πρόκειται για έναν απο τους ωραιότερους ναούς του νησιού

Η γνω­στή και ως Καπέ­λα Καζά­τζα (εκκλη­σία – σπί­τι) είναι πιθα­νό­τα­τα το παρεκ­κλή­σι που έφτια­ξε ο Μάρ­κος Σανού­δος τον 13ο ή τον 14ο αι. για να εκκλη­σιά­ζε­ται δίπλα από τον πύρ­γο του. Αυτό ήταν παρα­δο­σια­κά το παρεκ­κλή­σι όλων των δου­κών της Νάξου. Ο ναός συμπλη­ρώ­θη­κε το 1680 και είναι αφιε­ρω­μέ­νος στην Αμω­μο Σύλ­λη­ψη της Παρ­θέ­νου. Το παρεκ­κλή­σι ήταν ναός των Ιησου­ϊ­τών όταν ήρθαν στη Νάξο. Η Καπέ­λα Καζά­τζα γιορ­τά­ζει στις 8 Δεκεμ­βρί­ου στη γιορ­τή της Αμιά­ντου Συλλήψεως.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.