- Διαφήμιση -

Εκκλησιαστικό Μουσείο Ερμούπολης

Προβάλει θησαυρούς της θρησκευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Aπό το 2011, στε­γά­ζε­ται σε πλή­ρως ανα­και­νι­σμέ­νη αίθου­σα, άνω­θεν του Βιβλιο­πω­λεί­ου της Ιεράς Μητρο­πό­λε­ως, στο οποίο εκτί­θε­νται  ιερές εικό­νες του 17ου  και 18ου αιώ­να, που προ­έρ­χο­νται από Ναούς της Μητρο­πό­λε­ως, Αρχιε­ρα­τι­κά και Ιερα­τι­κά Άμφια, Λει­τουρ­γι­κά σκεύη, Αρχιε­ρα­τι­κά εγκόλ­πια   Αρχιε­ρα­τι­κοί ράβδοι, χρυ­σο­κε­ντή­μα­τα και  ξυλό­γλυ­πτα  αντι­κεί­με­να, ενώ σε μία γωνία δημιουρ­γή­θη­κε μικρή απει­κό­νι­ση δωμα­τί­ου από ένα νησιώ­τι­κο σπί­τι, προσ­δί­δο­ντας σ’ αυτό και μία μικρή λαο­γρα­φι­κή εικόνα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.