- Διαφήμιση -

Σπήλαιο Γρεβενών

Η παράδοση και γνησιότητα στο μπαλκόνι της Πίνδου

Ο Όρλια­κας σε υψό­με­τρο 1000 μ., παρα­κλά­δι από την βορειο­α­να­το­λι­κή Πίν­δο και 25 χιλιό­με­τρα Δυτι­κά από τα Γρε­βε­νά βρί­σκε­ται το χωριό Σπή­λαιο Γρε­βε­νών. Για τους κατοί­κους η ζωντα­νή φύση είναι καθη­με­ρι­νό­τη­τα, ενώ για τον επι­σκέ­πτη συναρ­πα­στι­κή απο­κά­λυ­ψη. Η ομορ­φιά του και η ιδιαι­τε­ρό­τη­τα του τοπί­ου ανα­γνω­ρί­στη­κε από την πολι­τεία που το  χαρα­κτή­ρι­σε και επί­ση­μα «ως τόπο ιστο­ρι­κό και ιδιαι­τέ­ρου φυσι­κού κάλλους»

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.