- Διαφήμιση -

Λεβίδι Αρκαδίας

Νωχελικά απλωμένο σε μια πλαγιά του Μαινάλου

Το Λεβί­δι Αρκα­δί­ας είναι χτι­σμέ­νο σε κατά­φυ­τη πλα­γιά του Μαί­να­λου (υψό­με­τρο 860) και ανή­κει στην επαρ­χεία Μαντι­νεί­ας. Απέ­χει 25 χλμ. από την Τρί­πο­λη. Επι­σκευ­τεί­τε το Μου­σείο του Αλέ­ξαν­δρου Παπα­να­στα­σί­ου με προ­σω­πι­κά αντι­κεί­με­να. Στε­γά­ζε­ται στο δημαρ­χείο. Το Λεβί­δι δια­θέ­τει ξενο­δο­χεία για δια­μο­νή, φαγη­τό σε εστια­τό­ρια και ταβέρ­νες καθώς και ενοι­κια­ζό­με­να δωμάτια.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.