- Διαφήμιση -

Αγία Σοφία Μονεμβασιάς – Το σημαντικότερο μνημείο του Κάστρου

Με τη μοναδική θέα προς το Μυρτώο Πέλαγος, ξεχωρίζει επιβλητικά

Ο σχε­δόν άθι­κτος ναός της Αγί­ας Σοφί­ας είναι ένα εντυ­πω­σια­κό μονα­δι­κό εκκλη­σια­στι­κό αρχι­τε­κτο­νι­κό μνη­μείο που χτί­στη­κε  στα τέλη του 12ου αιώ­να στην Άνω Πόλη της Μονεμ­βα­σιάς και απο­τε­λεί το σημα­ντι­κό­τε­ρο μνη­μείο του Κάστρου.

Πρό­κει­ται για έναν οκτα­γω­νι­κό τρου­λαίο ναό με προ­κτί­σμα­τα στη νότια πλευ­ρά του, ο οποί­ος έως το 1821 ήταν αφιε­ρω­μέ­νος στην Πανα­γία Οδηγήτρια.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Μονεμ­βα­σιά σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.