- Διαφήμιση -

Γκούρα — Ορεινή Κορινθία

Η αισθητική του τοπίου αποπνέει ατμόσφαιρα άλλης εποχής

Σε υψό­με­τρο 950 μ., χτι­σμέ­νο στους πρό­πο­δες του όρους Κυλ­λή­νη στην ορει­νή Κοριν­θία, βρί­σκε­ται το γρα­φι­κό χωριό της Γκού­ρας, με πέτρι­να σπί­τια & αρχο­ντι­κά που απο­τε­λούν ιστο­ρι­κά δια­τη­ρη­τέα μνη­μεία, χαρα­κτη­ρι­στι­κά της τοπι­κής αρχι­τε­κτο­νι­κής του 19ου αιώνα.

Η λέξη «γκού­ρα» υπο­δη­λώ­νει βρα­χώ­δη περιο­χή που ανα­βλύ­ζουν πολ­λά νερά.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κόριν­θος σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.