- Διαφήμιση -

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης — Δημητσάνα

Προβάλλει τη σημασία της υδροκίνησης στην παραδοσιακή κοινωνία

Το Υπαί­θριο Μου­σείο Υδρο­κί­νη­σης βρί­σκε­ται στην τοπο­θε­σία Κεφα­λά­ρι Αη-Γιάν­νη λίγο έξω από τη Δημητσάνα.

Είναι ένα θεμα­τι­κό μου­σείο που προ­βάλ­λει τη σημα­σία της υδρο­κί­νη­σης στην παρα­δο­σια­κή κοι­νω­νία, παρου­σιά­ζο­ντας τις βασι­κές προ­βιο­μη­χα­νι­κές τεχνι­κές που χρη­σι­μο­ποιούν το νερό ως κύρια πηγή ενέρ­γειας για την παρα­γω­γή δια­φό­ρων προ­ϊ­ό­ντων. Πρό­κει­ται για έναν χώρο ενός περί­που τετρα­γω­νι­κού χιλιο­μέ­τρου, μέσα στον οποίο, στην περί­ο­δο της προ­βιο­μη­χα­νι­κής επο­χής, λει­τουρ­γού­σε ένα μεγά­λο βιο­τε­χνι­κό συγκρό­τη­μα που είχε ως κινη­τή­ρια δύνα­μή του το νερό της ομώ­νυ­μης πηγής, του γνω­στού Κεφα­λα­ριού του Αϊ-Γιάννη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Πελο­πόν­νη­σος σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.