- Διαφήμιση -

Άργος: Σκάβουν για λίρες από τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Τα μηχα­νή­μα­τα έχουν ενοι­κιά­σει ιδιώ­της για να γίνουν οι ανα­σκα­φές, οι οποί­ες πραγ­μα­το­ποιού­νται με την άδεια της Αστυ­νο­μί­ας και της Αρχαιο­λο­γί­ας, προ­κει­μέ­νου να εντο­πι­σθούν στο σημείο κρυμ­μέ­νες λίρες από την περί­ο­δο της κατοχής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.