- Διαφήμιση -

Μονή Φιλοσόφου — Η «αρχόντισσα του Φαραγγιού» του Λούσιου

Στο καλύτερο και ομορφότερο τμήμα του φαραγγιού, στην περιοχή "Μονόπορη"

Η Μονή Φιλο­σό­φου, αφιε­ρω­μέ­νη στην Κοί­μη­ση της Θεο­τό­κου, είναι χτι­σμέ­νη σε μια χαρά­δρα του Λού­σιου, στη δυτι­κή πλευ­ρά του φαραγ­γιού, 11 χλμ. νοτιο­δυ­τι­κά της Δημη­τσά­νας, μιά­μι­ση ώρα με τα πόδια από τον οικισμό.

Η παλαιά Μονή Φιλο­σό­φου είναι η πιο ιστο­ρι­κή και παλαιά μονή της Αρκα­δί­ας (10ος αιώ­νας) και από τα παλαιό­τε­ρα βυζα­ντι­νά μνη­μεία της Ελλά­δας. Σύμ­φω­να με την παρά­δο­ση, ιδρύ­θη­κε το 963 από τον Ιωάν­νη Λαμπαρ­δό­που­λο, τον επο­νο­μα­ζό­με­νο “φιλό­σο­φο”, γραμ­μα­τέα του αυτο­κρά­το­ρα Νικη­φό­ρου Φωκά. Από την επω­νυ­μία αυτή του ιδρυ­τού πήρε η Μονή το όνο­μά της.

Η νέα Μονή Φιλο­σό­φου ιδρύ­θη­κε τον 17ο αιώ­να (1691) σε από­στα­ση τετρα­κο­σί­ων περί­που μέτρων από την παλαιά Μονή και σε ομα­λό­τε­ρη θέση. Η παλαιά μονή δεν εγκα­τα­λεί­φτη­κε. Εκτός από τον Καθο­λι­κό, κτί­σθη­καν και αρκε­τά κελλιά.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.