- Διαφήμιση -

Τεχνητή λίμνη Δόξα

Απόδραση στη «Κορινθιακή Ελβετία»

Ανά­με­σα στον Χελ­μό, τη Ντουρτ­νου­βά­να και τη Ζήρεια και με πολ­λά χωριά να την περι­κυ­κλώ­νουν, σχε­δόν κυκλι­κά, η τεχνη­τή λίμνη σε υψό­με­τρο 900 μέτρων απο­τε­λεί πόλο έλξης πλή­θους επισκεπτών.

Η κατα­σκευή της ολο­κλη­ρώ­θη­κε τη δεκα­ε­τία του 1990 και στη­ρί­χτη­κε στον χεί­μαρ­ρο Δόξα, που ρέει σε εκεί­νη την περιοχή.

Πυκνά δάση κοσμούν τα βου­νά γύρω από τη λίμνη ενώ ξεχω­ρι­στό ενδια­φέ­ρον έχει το μικρό εκκλη­σά­κι του Αγί­ου Φανού­ριου, πάνω σε μια στε­νή λωρί­δα γης, μέσα στο νερό.

Στον βυθό της λέγε­ται πως βρί­σκε­ται το παλιό εικο­νο­στά­σι του Αγί­ου Γεωρ­γί­ου, και δεν είναι λίγοι εκεί­νοι που τολ­μούν μια βου­τά στα νερά της σε ανα­ζή­τη­σή του.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.