- Διαφήμιση -

Μονεμβασιά: Όμορφη και ιστορική!

Η Μονεμβασιά πρωτοκατοικήθηκε πριν από 8.000 χρόνια

Ο επι­βλη­τι­κός όγκος του βρά­χου ανα­πτύσ­σε­ται κάθε­τα στην απέ­να­ντι λακω­νι­κή γη. Μια στε­νή λωρί­δα γης και γέφυ­ρα μήκους 130 μ. την ενώ­νει με την στε­ριά. Από το γεγο­νός της μόνης αυτής δυνα­τό­τη­τας σύν­δε­σής της με την ξηρά, πήρε και το όνο­μα της Μονεμ­βα­σιά (μόνη έμβα­ση). Η Μονεμ­βα­σιά πρω­το­κα­τοι­κή­θη­κε πριν από 8.000 χρό­νια και πρό­κει­ται για τον μονα­δι­κό πρω­το­ελ­λα­δι­κό οικι­σμό στις ανα­το­λι­κές ακτές της επαρ­χί­ας Επι­δαύ­ρου Λιμη­ράς. Η Μονεμ­βα­σιά, τότε Άκρα Μινώα, απο­τέ­λε­σε τον ενδιά­με­σο σταθ­μό ανά­με­σα στις χερ­σαί­ες περιο­χές της Ελλά­δας και στο ήδη ακμά­ζον δίπτυ­χο Κυκλά­δων – Κρή­της. Το 375 μ.Χ. σημειώ­νε­ται ισχυ­ρός σει­σμός που αλλά­ζει ριζι­κά τον εδα­φο­λο­γι­κό χάρ­τη της περιοχής.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Μονεμ­βα­σιά σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.