- Διαφήμιση -

Μοναστήρι της Παναγίας Τουρλιανής

Εντυπωσιακή είναι ολόκληρη η αρχιτεκτονική της Μονής αλλά και του κωδωνοστασίου

Η Πανα­γία η Τουρ­λια­νή είναι το σημα­ντι­κό­τε­ρο μονα­στή­ρι της Μυκόνου.

Από το 1542 βρί­σκε­ται στην Άνω Μερά το μονα­στή­ρι της Πανα­γί­ας Τουρ­λια­νής, το οποίο ίδρυ­σαν δύο μονα­χοί της Εκα­το­ντα­πυ­λια­νής της Πάρου. Αρκε­τά χρό­νια αργό­τε­ρα, το 1767, το μονα­στή­ρι ανα­και­νί­στη­κε και απέ­κτη­σε τη μορ­φή την οποία έχει και σήμερα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Μύκο­νος σήμε­ρα Mykonos today

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.