- Διαφήμιση -

Αμοργιανοί Αιτωλοακαρνανίας

Το πανέμορφο γραφικό χωριό από το οποίο καταγόταν αγωνιστές του '21

Οι Αμορ­για­νοί είναι χωριό της επαρ­χί­ας Βάλ­του του νομού Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας. Το όνο­μα τους οφείλεται
στην τοπι­κή εκκλη­σία της Αγί­ας Μαρί­νας και προ­έ­κυ­ψε λόγω παρα­φθο­ράς με το πέρα­σμα των χρό­νων μερι­κών γραμ­μά­των της λέξης, περί­που ως εξής: Άι Μαρί­να – Αι Μαρ­για­νού – Αμαρ­για­νού (αυτή ήταν η πρώ­τη ονο­μα­σία του χωριού) πριν φθά­σου­με στη σημε­ρι­νή εκδο­χή με το όνο­μα “Αμορ­για­νοί’.
Για τον ίδιο λόγο το επώ­νυ­μο “Αμορ­για­νιώ­της” απο­τε­λεί μετα­γε­νέ­στε­ρη εκδο­χή της αρχι­κής μορ­φής (“Αμαρ­για­νιώ­της”), επώ­νυ­μο με το οποίο είναι γνω­στοί πολυά­ριθ­μοι αγω­νι­στές του ’21.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Δυτι­κή Ελλά­δα σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.