- Διαφήμιση -

Λευκός Πύργος — Ο επιβλητικός παρατηρητής της Νύμφης του Θερμαϊκού

Η ιστορία του οχυρωματικού πύργου του 15ου αιώνα

Ο Λευ­κός Πύρ­γος της Θεσ­σα­λο­νί­κης είναι ένας οχυ­ρω­μα­τι­κός πύρ­γος του 15ου αιώ­να, που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε στη συνέ­χεια σαν κατά­λυ­μα φρου­ράς Γενι­τσά­ρων και σαν φυλα­κή θανατοποινιτών.

Είναι ένα από πιο γνω­στά κτί­σμα­τα-σύμ­βο­λα πόλε­ων στην Ελλά­δα. Είναι μια κυλιν­δρι­κή κατα­σκευή με ύψος 33,9 μ., περί­με­τρο 70 μ. και διά­με­τρο 22,7 μ. Έχει 6 ορό­φους, που επι­κοι­νω­νούν με εσω­τε­ρι­κή σκά­λα, που ελίσ­σε­ται κοχλιω­τά και σε επα­φή με τον εξω­τε­ρι­κό τοίχο.

Έτσι, σε κάθε όρο­φο υπάρ­χει μια κεντρι­κή κυκλι­κή αίθου­σα με διά­με­τρο 8,5 μ, με την οποία επι­κοι­νω­νούν μικρό­τε­ρα τετρά­πλευ­ρα δωμά­τια, ανοιγ­μέ­να στο πάχος του εξω­τε­ρι­κού τοί­χου. Ο 6ος όρο­φος έχει μόνον κεντρι­κή αίθου­σα κι έξω από αυτήν ένα δώμα με θέα το τοπίο γύρω από τον πύρ­γο. Η ύπαρ­ξη αφο­δευ­τη­ρί­ων, τζα­κιών και καπνα­γω­γών δεί­χνει ότι ο πύρ­γος προ­ο­ρι­ζό­ταν όχι μόνο σαν αμυ­ντι­κό έργο, αλλά και για στρα­τιω­τι­κό κατάλυμα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Θεσ­σα­λο­νί­κη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.