- Διαφήμιση -

Φιδάκια Ευρυτανίας

Ταξίδι στον ανακηρυγμένο παραδοσιακό οικισμό

Χτι­σμέ­νο σε υψό­με­τρο 920 μέτρων στις πλα­γιές του όρους Χελι­δώ­να στο Νομό Ευρυ­τα­νί­ας, 27 χιλιό­με­τρα από το Καρ­πε­νή­σι θα συνα­ντή­σεις έναν παρα­δο­σια­κό οικι­σμό. Τα Φιδά­κια, είναι ένα πανέ­μορ­φο χωριό, που το χαρα­κτη­ρί­ζουν τα καλαί­σθη­τα σπί­τια του και το πολε­ο­δο­μι­κό του σχή­μα. Γι΄αυτό άλλω­στε είναι ανα­κη­ρυγ­μέ­νος παρα­δο­σια­κός οικισμός.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.