- Διαφήμιση -

Ναύπακτος: Ο Επιτάφιος στο Λιμάνι που αποθέωσε το Associated Press

Τη μετα­φο­ρά του Επι­τα­φί­ου στη Ναύ­πα­κτο παρα­κο­λού­θη­σε το διε­θνές ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο Associated Press, σημειώ­νο­ντας ότι πρό­κει­ται για ένα έθι­μο που χάνε­ται στα βάθη των αιώνων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.