- Διαφήμιση -

Βυτίνα Αρκαδίας

Το πετράδι του Μαινάλου

Η Βυτί­να είναι ορει­νό χωριό της Πελο­πον­νή­σου, στο Νομό Αρκα­δί­ας. Βρί­σκε­ται σε υψό­με­τρο 1033 μέτρων, στο όρος Μαί­να­λο σε μια κατά­φυ­τη περιο­χή που δεσπό­ζουν πεύ­κα, έλα­τα και καστα­νιές. Απο­τε­λεί ένα από τα αξιο­λο­γό­τε­ρα ορει­νά θέρε­τρα της Πελο­πον­νή­σου και ευρύ­τε­ρα της Ελλάδας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Τρί­πο­λη σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.