- Διαφήμιση -

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

Για όσους θέλουν να γνωρίσουν τα γεγονότα της Αντίστασης

Το ιστο­ρι­κό χωριό Κορυ­σχά­δες (950 υψό­με­τρο) απέ­χει μόλις 6 χιλιό­με­τρα από το Καρ­πε­νή­σι. Ο οικι­σμός έχει χαρα­κτη­ρι­σθεί παρα­δο­σια­κός και είναι από τους πιο καλο­δια­τη­ρη­μέ­νους της Ευρυ­τα­νί­ας. Στην πλα­τεία του χωριού βρί­σκε­ται το σχο­λείο των Κορυ­σχά­δων όπου σήμε­ρα στε­γά­ζει το Μου­σείο Εθνι­κής Αντίστασης.
Το κτί­ριο πέρα­σε στην ιστο­ρία όταν το Μάιο του 1944 συνήλ­θε εδώ το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο της Κυβέρ­νη­σης του Βου­νού. Μεσού­σης της κατο­χής, ψηφί­σαν 1,000,000 Έλλη­νες οι οποί­οι εξέ­λε­ξαν 250 εθνο­συμ­βού­λους προ­ερ­χο­μέ­νους από όλη την Ελλά­δα και από ένα ευρύ πολι­τι­κό και κοι­νω­νι­κό φάσμα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.