- Διαφήμιση -

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

Μια γεμάτη ενδιαφέρον επίσκεψη στην Ιστορία

Το ιστο­ρι­κό χωριό των Κορυ­σχά­δων απέ­χει μόλις 5χλμ από το Καρ­πε­νή­σι, απο­τε­λεί ένα ακό­μη χωριό της Ευρυ­τα­νί­ας που γρά­φτη­κε με χρυ­σά γράμ­μα­τα στην ιστο­ρία της σύγ­χρο­νης Ελλάδας.

Το Μου­σείο Εθνι­κής Αντί­στα­σης Κορυ­σχά­δων έχει κηρυ­χθεί ιστο­ρι­κό δια­τη­ρη­τέο μνη­μείο και λει­τουρ­γεί ως μου­σείο Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Στον προ­αύ­λιο χώρο μπο­ρεί­τε να δεί­τε το μνη­μείο που είναι αφιε­ρω­μέ­νο σε αυτή την ιστο­ρι­κή μέρα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Στε­ρεά Ελλά­δα σήμερα

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.