- Διαφήμιση -

Στενή Ευβοίας — Μία σύντομη απόδραση σε έναν απροσδόκητα όμορφο και προσιτό χειμερινό και όχι μόνο προορισμό

Τα τρεχούμενα νερά, τα καταπληκτικά ντόπια προϊόντα και η ηρεμία που αποπνέει, θα σας κερδίσουν

Η Στε­νή είναι χτι­σμέ­νη σε μια πλα­γιά του όρους Δίρ­φυς, 30 χλμ. από Χαλκίδα.Ο οικι­σμός είναι χτι­σμέ­νος αμφι­θε­α­τρι­κά με πέτρι­να σπί­τια, ξενώ­νες, καφέ και ταβέρ­νες για τον πιο απαι­τη­τι­κό ουρα­νί­σκο ενώ το γεγο­νός ότι η Δίρ­φη δεν έχει χιο­νο­δρο­μι­κό, πιθα­νό­τα­τα έχει δια­σώ­σει την αυθε­ντι­κή ομορ­φιά του τόπου, ενώ παρ’ όλο που το «στρώ­νει» συχνά στην περιο­χή οι δρό­μοι παρα­μέ­νουν ανοιχτοί.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.