- Διαφήμιση -

Η «αμμόγλωσσα» της αδρεναλίνης στη Φθιώτιδα

Η συγκεκριμένη παραλία είναι ένας από τους πιο διάσημους προορισμούς

Πολύ κοντά στην Λαμία και στην ξακου­στή παρα­λία Ράχες βρί­σκε­ται η αμμό­γλωσ­σα του Φάρου. Ένα τοπίο εκπλη­κτι­κής ομορ­φιάς μιας και συν­δυά­ζει βου­νό και θάλασσα.

Εμείς σας προ­τεί­νου­με ανε­πι­φύ­λα­κτα να την επι­σκε­φθή­τε και να απο­λαύ­σε­τε το μπά­νιο σας και σας υπο­σχό­μα­στε πως σίγου­ρα δεν πρό­κει­ται να πλή­ξε­τε καθώς το θέα­μα που θα απο­λαμ­βά­νε­τε από τους αθλη­τές που προ­σπα­θούν να δαμά­σουν την θάλασ­σα και τον αέρα είναι καθηλοτικό.

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Στε­ρεά Ελλά­δα σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.