- Διαφήμιση -

Καστός — Το μικρότερο κατοικημένο νησi του Ιονίου

Το νησi του Ιονίου με την εξωτική ομορφιά

Ο Καστός, είναι ένα από τα μικρό­τε­ρα νησιά του Ιονί­ου πελά­γους. Βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 6 μιλί­ων από τον Μύτι­κα Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας, όπου είναι το πλη­σιέ­στε­ρο λιμά­νι προ­σέγ­γι­σης στην Στε­ρεά Ελλά­δα, και ενός μιλί­ου από τον γει­το­νι­κό Κάλαμο.

Είναι ένα από τα πιο γρα­φι­κά νησά­κια των Επτα­νή­σων με έναν μονα­δι­κό ομώ­νυ­μο οικι­σμό που βρί­σκε­ται μάλι­στα στο λιμά­νι του χωριού με τα γρα­φι­κά σπι­τά­κια χτι­σμέ­να σύμ­φω­να με την νησιώ­τι­κη παρα­δο­σια­κή αρχιτεκτονική.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ιόνιοι Νήσοι σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.