- Διαφήμιση -

Το φαράγγι του Βίκου

Το βαθύτερο φαράγγι στον κόσμο

Ένα απ’ τα μεγα­λύ­τε­ρα και βαθύ­τε­ρα φαράγ­για του κόσμου αλλά και ένα από τα εντυ­πω­σια­κό­τε­ρα της Ευρώ­πης με κάθε­τους γεω­λο­γι­κούς σχη­μα­τι­σμούς και με μεγά­λη ποι­κι­λία και εναλ­λα­γή δια­φο­ρε­τι­κών οικο­συ­στη­μά­των. Έχει κατα­χω­ρη­θεί στο βιβλίο Γκί­νες ως το βαθύ­τε­ρο φαράγ­γι σε ανα­λο­γία με το πλά­τος του.

Υπάρ­χουν αρκε­τά σημεία που προ­σφέ­ρουν πανο­ρα­μι­κή θέα, ξεδι­πλώ­νο­ντας όλο το μεγα­λείο του φαραγ­γιού, ωστό­σο ο καλύ­τε­ρος δρό­μος για τη γνω­ρι­μία είναι η διά­σχι­ση του μέσω ενός καλά σημα­το­δο­τη­μέ­νου μονο­πα­τιού, το οποίο ξεκι­νά­ει από το χωριό Μονο­δέν­δρι και κατα­λή­γει στο χωριό Βίκος.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Ζαγο­ρο­χώ­ρια

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.