- Διαφήμιση -

Ένα μικρό οδοιπορικό στην Αργιθέα Καρδίτσας

Στην καρδιά της ηπειρωτικής Ελλάδας

Στην καρ­διά της ηπει­ρω­τι­κής Ελλά­δας, στις πλα­γιές και τα υψώ­μα­τα των Θεσ­σα­λι­κών Αγρά­φων, ανά­με­σα σε δάση και ποτα­μιές, είναι χτι­σμέ­να τα χωριά της Αργιθέας.

Η περιο­χή αυτή της Καρ­δί­τσας, που καλύ­πτε­ται από έλα­τα, οξιές, καστα­νιές, κέδρους, βελα­νι­διές και πουρ­νά­ρια, είναι ιδα­νι­κή για ήσυ­χες δια­κο­πές και ορει­βα­τι­κές εξορμήσεις.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Καρ­δί­τσα σήμε­ρα Karditsa today

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.