- Διαφήμιση -

Μεσενικόλας, το μπαλκόνι της Θεσσαλίας ‚ο νέος τουριστικός προορισμός και η ιστορική έδρα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Ο Μεσε­νι­κό­λας, είναι ένα από τα πιο ενδια­φέ­ρο­ντα χωριά της Λίμνης Πλα­στή­ρα. Βρί­σκε­ται σε υψό­με­τρο 700 μέτρων και παρό­λο που το μέγε­θος του είναι μικρό οι φίλοι του κρα­σιού το γνω­ρί­ζουν πολύ καλά καθώς φημί­ζε­ται εδώ και εκα­το­ντά­δες χρό­νια για τις μονα­δι­κές ποι­κι­λί­ες και γεύ­σεις οίνου που παράγει…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.