- Διαφήμιση -

Μακρυνίτσα — Το κουκλίστικο χωριό του Πηλίου

Το πανέμορφο χωριό όπου γυρίστηκε η τρίτη πιο εμπορική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου

Το χωριό ξεχω­ρί­ζει για την αρχι­τε­κτο­νι­κή του φυσιο­γνω­μία, τα καλο­δια­τη­ρη­μέ­να και ανα­στη­λω­μέ­να αρχο­ντι­κά του, τα γρα­φι­κά και αρι­στο­τε­χνι­κά καλ­ντε­ρί­μια του, τις 60 περί­που παρα­δο­σια­κές του κρή­νες (από τις οποί­ες οι 40 έχουν χαρα­κτη­ρι­στεί ιστο­ρι­κά δια­τη­ρη­τέα μνη­μεία) και το κατα­πρά­σι­νο τοπίο με τα πλα­τά­νια, τις καστα­νιές, τις καρυ­διές και τις οξιές.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Βόλος Πήλιο σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.