- Διαφήμιση -

Σκόπελος: Συναρπαστικά μονοπάτια για τους λάτρεις της πεζοπορίας

Δύο μόνο χρώ­μα­τα αρκούν για να «ζωγρα­φί­σει» κανείς το πιο πρά­σι­νο νησί του Αιγαί­ου: πρά­σι­νο για τα πεύ­κα που το σκε­πά­ζουν από τη μία άκρη ως την άλλη και γαλά­ζιο για τη δρο­σε­ρή κρυ­στάλ­λι­νη θάλασ­σα που το αγκα­λιά­ζει. Μέσα σε αυτόν τον γαλα­ζο­πρά­σι­νο παρά­δει­σο, δεκά­δες μονο­πά­τια και παλιά καλ­ντε­ρί­μια που δια­σχί­ζουν το νησί από τη μία άκρη ως την άλλη συν­θέ­τουν έναν από τους κορυ­φαί­ους προ­ο­ρι­σμούς για πεζο­πο­ρία και δια­κο­πές περι­πέ­τειας στο Αιγαίο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.