- Διαφήμιση -

Θεσσαλία. Ενας συνδυασμός προορισμών που σε κερδίζει!

Από το αλπι­κό ανά­γλυ­φο της Πίν­δου μέχρι τις κατα­πρά­σι­νες ακρο­για­λιές του Πηλί­ου και από τη λίμνη Πλα­στή­ρα ως τον ποτα­μό Πηνειό απλώ­νε­ται η Θεσ­σα­λία. Με τον κάμπο ενδιά­με­σα και τα Μετέ­ω­ρα δυσκο­λεύ­ε­σαι να ορί­σεις την ταυ­τό­τη­τα της Θεσ­σα­λί­ας. Καθε­τί εδώ έχει τη δική του ομορ­φιά. Την δικιά του ταυ­τό­τη­τα που νομί­ζεις ότι θα σκιά­σει το μέγε­θος των άλλων.

Το Πήλιο, το βου­νό των Κενταύ­ρων με την ανυ­πέρ­βλη­τη ομορ­φιά του σε μαγνη­τί­ζει χει­μώ­να — καλο­καί­ρι. Η Ελά­τη  και το Περ­τού­λι στα ορει­νά των Τρι­κά­λων έρχο­νται δεύ­τε­ρα στις προ­τι­μή­σεις των επισκεπτών.

Η τεχνη­τή λίμνη Πλα­στή­ρα με τα γρα­φι­κά χωριου­δά­κια στα τρι­γύ­ρω και τους όμορ­φους ξενώ­νες στα αγρα­φιώ­τι­κα βου­νά διεκ­δι­κεί το δικό της μερί­διο ως αυτό­νο­μος του­ρι­στι­κός προορισμός.

Το τελευ­ταίο χρο­νι­κό διά­στη­μα ανα­πτύ­σο­νται του­ρι­στι­κά τα παρά­λια της Λάρι­σας που ορί­ζο­νται από τις αχα­νείς και αμμώ­δεις παρα­λί­ες του Αγιό­κα­μπου, της Βελί­τσας και του Στό­μιου και στε­φα­νώ­νο­νται από την ανυ­πέρ­βλη­τη ομορ­φιά του Κίσσαβου.

Και οι πόλεις της Θεσ­σα­λί­ας Λάρισ­σα,  Βόλος, Τρί­κα­λα, Καρ­δί­τσα έχουν ανα­πτυγ­μέ­νες του­ρι­στι­κές υπο­δο­μές καθώς οι δήμοι με τις τοπι­κές τους παρεμ­βά­σεις έχουν κάνει πιο φιλι­κές στους πολί­τες της.  Στην πρω­το­πο­ρία τα Τρί­κα­λα, που χάριν των και­νο­το­μιών που έχει υιο­θε­τή­σει,  χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από πολ­λούς η πιο έξυ­πνη πόλη της Ελλάδας.

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Θεσ­σα­λία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.