- Διαφήμιση -

Εφταλού Λέσβου: Μία από τις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας

Στις 17 πιο όμορ­φες φυσι­κές παρα­λί­ες όλης της Ελλά­δας βρί­σκε­ται η παρα­λία της Εφτα­λούς στον Μόλυ­βο σύμ­φω­να με το Αμε­ρι­κα­νι­κό CNN Travel. Συγκε­κρι­μέ­να σημειώ­νε­ται ότι «παρό­λο που είναι σχε­τι­κά άγνω­στο στον ευρύ­τε­ρο κόσμο, η παρα­λία Εφτα­λού είναι διά­ση­μη τοπι­κά για τις θερ­μι­κές ιαμα­τι­κές πηγές της, οι οποί­ες είναι υψη­λές σε φυσι­κό ράδιο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.