- Διαφήμιση -

Μυτιλήνη: Το Ρωμαϊκό υδραγωγείο και η ιστορία του

Η ρωμαϊκή Μυτιλήνη ήταν μία από τις πιο ακμάζουσες πόλεις της αυτοκρατορίας

Κάπου σε μια παρά­καμ­ψη του δρό­μου Μυτι­λή­νης-Μολύ­βου βρί­σκε­ται ένα ταπει­νό χωριό της ελλη­νι­κής επαρ­χί­ας, η Μόρια. Μικρό, με χρώ­μα αρχι­τε­κτο­νι­κής του νησιού και στε­νά δαι­δα­λώ­δη δρο­μά­κια. Παίρ­νεις ένα από αυτά. Μετά βίας σε αφή­νει να οδη­γή­σεις το μετα­φο­ρι­κό σου μέσο προς την έξο­δο του χωριού. Ανα­ρω­τιέ­σαι αν είναι σωστές οι οδη­γί­ες που σου έδωσαν.

Τέλος, τα κατα­φέρ­νεις, τα τελευ­ταία σπί­τια το μαρ­τυ­ρούν. Έξω ο δρό­μος γίνε­ται λιθό­στρω­τος και φαρ­δύς, ώσπου η ανα­σφά­λεια ότι χάθη­κες χάνε­ται πίσω από μια στρο­φή του δρό­μου. Το Ρωμαϊ­κό Υδρα­γω­γείο. Τερά­στιο στην μέση του πουθενά.

Ήταν οι Ρωμαί­οι μηχα­νι­κοί που ήρθαν αυτο­προ­σώ­πως; Η ισχυ­ρή μηχα­νή διοί­κη­σης της αυτο­κρα­το­ρί­ας; Ή ο τόπος σημα­ντι­κός για να ενδια­φερ­θούν; Σε κάθε περί­πτω­ση, είναι εξω­πραγ­μα­τι­κά τερά­στιο και είναι εκεί, μιας και έχεις φτά­σει από κάτω και δυσκο­λεύ­ε­σαι να το χωρέ­σεις ολό­κλη­ρο στην ματιά σου…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.