- Διαφήμιση -

Απόστολος Λυκομήτρος: O μαθητής και πρωταθλητής κωπηλασίας, πήρε 100% υποτροφία στο Χάρβαρντ

Συγχαρητήρια!!!

Ο Από­στο­λος Λυκο­μή­τρος είναι ο κωπη­λά­της, που κατά­φε­ρε να πάρει υπο­τρο­φία από το Χάρ­βαρντ, κάνο­ντας περή­φα­νη όλη την Ελλάδα.

Ο 17χρονος, μέλος της Εθνι­κής Ομά­δας Εφή­βων Κωπη­λα­σί­ας, που κατέ­κτη­σε την έκτη θέση στη δίκω­πο στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Εφή­βων 2021, πριν ακό­μη τελειώ­σει το σχο­λείο, έγι­νε δεκτός με υπο­τρο­φία 100% στο πανε­πι­στή­μιο Χάρβαρντ.

Ο πρω­τα­θλη­τής από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, μαθη­τής του Anatolia High School, έγι­νε δεκτός στον πρώ­το γύρο των αιτή­σε­ων για υπο­τρο­φί­ες και ενδια­φέ­ρε­ται για σπου­δές στη Διοί­κη­ση Επι­χει­ρή­σε­ων και Οικο­νο­μι­κών, ενώ θα συν­δυά­σει σπου­δές και αθλη­τι­σμό, συμ­με­τέ­χο­ντας στην κωπη­λα­τι­κή ομά­δα του πανεπιστημίου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.