- Διαφήμιση -

Όλοι μαζί Μπορούμε” με 2000 δένδρα στη Χίο

Η μεγάλη δενδροφύτευση του "ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ" σε συνεργασία με το Δήμο Χίου και τη Διεύθυνση Δασών Χίου, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Ιανουαρίου στη Χίο.

Έξω από το χωριό Θολο­πο­τά­μι της νότιας Χίου φυτεύ­τη­καν 2000 δέν­δρα με τη συμ­με­το­χή πλή­θος κόσμου και ιδιαί­τε­ρα πολ­λών μικρών παιδιών.

Στη δεν­δρο­φύ­τευ­ση συμ­με­τεί­χαν επί­σης οι εθε­λο­ντι­κές ομά­δες δασο­προ­στα­σί­ας Όμι­κρον, Ιωνί­ας και Λιθί­ου, το Σώμα Ελλή­νων Οδη­γών και ο Δήμαρ­χος Χίου Στα­μά­της Κάρ­μαν­τζης μαζί με τους αντιδημάρχους.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Η Χίος σήμερα

Το Βόρειο Αιγαίο σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.