- Διαφήμιση -

Αθήνα: Δωρέαν έκθεση αφιέρωμα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο

Η έκθε­ση εξε­ρευ­νά τις δια­φο­ρε­τι­κές παραλ­λα­γές και απο­δό­σεις της ανα­πα­ρά­στα­σης: την ανα­σύ­στα­ση, την ανα­θέ­σπι­ση και την ανα­κα­τα­σκευή. Στο πλαί­σιο της έκθε­σης, δώδε­κα καλ­λι­τέ­χνες από την Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό αντλούν έμπνευ­ση από το σκη­νο­θε­τι­κό ντε­μπού­το του Αγγε­λό­που­λου και στο­χά­ζο­νται στις μορ­φές, το περιε­χό­με­νο και τα όρια που συνο­δεύ­ουν τη δια­δι­κα­σία της αναπαράστασης.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.