- Διαφήμιση -

Αγορά εργασίας: «Εισβολή» της τεχνητής νοημοσύνης το 2024

Ο συνο­λι­κός αριθ­μός των θέσε­ων που χάνο­νται λόγω της απο­κα­λού­με­νης δημιουρ­γι­κής τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης (generative AI) παρα­μέ­νει ακό­μη χαμη­λός συγκρι­τι­κά, αλλά όλο και περισ­σό­τε­ρες εται­ρεί­ες έχουν αρχί­σει να συν­δέ­ουν τέτοιες περι­κο­πές με τις νέες τεχνο­λο­γί­ες που απο­σκο­πούν στην αύξη­ση της παραγωγικότητας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.