- Διαφήμιση -

Η ελληνική παραλία που αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο χάρη σε ένα μοναδικό χαρακτηριστικό

Το Πυρ­γί, τα Μεστά και ο Ανά­βα­τος είναι ίσως τα πιο γνω­στά ή τα πιο εντυ­πω­σια­κά μέρη της Χίου.  Σε ό,τι αφο­ρά τις παρα­λί­ες, αναμ­φί­βο­λα η πιο ξεχω­ρι­στή και συναρ­πα­στι­κή ολό­κλη­ρου του νησιού είναι τα Μαύ­ρα Βόλια, που επι­βε­βαιώ­νουν την ονο­μα­σία τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.