- Διαφήμιση -

Visit Greece Αpp — ‘Ολα τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας με ένα κλικ

Η νέα υπηρεσία του ΕΟΤ

Πρό­κει­ται για ένα χρη­στι­κό εργα­λείο για τους επι­σκέ­πτες της χώρας μας, στο οποίο μπο­ρούν να βρουν γρή­γο­ρα και εύκο­λα ταξι­διω­τι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες, καθώς και ενη­μέ­ρω­ση σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο για του­ρι­στι­κά θέματα.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.