- Διαφήμιση -

Αλέκος Σακελλάριος: 31 χρόνια χωρίς το σημαντικό θεατρικό συγγραφέα και σκηνοθέτη

Πέθανε σας σήμερα 28 Αυγούστου 1991

Αλέ­κος Σακελ­λά­ριος (7 Νοεμ­βρί­ου 1913 — 28 Αυγού­στου 1991) ήταν Έλλη­νας θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, στι­χουρ­γός, δημο­σιο­γρά­φος και σκη­νο­θέ­της. Εξαι­ρε­τι­κά δημο­φι­λής και παρα­γω­γι­κός, υπήρ­ξε από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους ανα­νε­ω­τές της μετα­πο­λε­μι­κής νεο­ελ­λη­νι­κής κωμω­δί­ας και από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους στι­χουρ­γούς του ελα­φρού ελλη­νι­κού τραγουδιού.

Γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να και μεγά­λω­σε στην περιο­χή του Αγί­ου Παντε­λε­ή­μο­να, στην Αχαρ­νών. Οι νομι­κές σπου­δές του στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών εκτο­πί­στη­καν πολύ σύντο­μα από τις ζωη­ρές δημο­σιο­γρα­φι­κές του ανη­συ­χί­ες (ήδη από τα σχο­λι­κά του χρό­νια υπήρ­ξε εκδό­της του Μαθη­τή, της πιο μεγά­λης κυκλο­φο­ρί­ας μαθη­τι­κής εφη­με­ρί­δας της επο­χής). Στη μάχι­μη δημο­σιο­γρα­φία μπαί­νει μέσα από τη φιλο­λο­γι­κή στή­λη της Καθη­με­ρι­νής, μετά από ποί­η­μα που στέλ­νει στον Γεώρ­γιο Βλά­χο. Εργά­στη­κε σε εφη­με­ρί­δες όπως: Ελεύ­θε­ρη Ελλά­δαΑκρό­πο­λιςΑπο­γευ­μα­τι­νήΜάχηΕλεύ­θε­ρος ΚόσμοςΕθνι­κός ΚήρυξΕλεύ­θε­ρος Τύπος κ.ά., άλλο­τε ως ρεπόρ­τερ, άλλο­τε ως χρο­νο­γρά­φος ή ως ευθυ­μο­γρά­φος. Επί­σης με τον στε­νό συνερ­γά­τη του Χρή­στο Γιαν­να­κό­που­λο εξέ­δω­σαν την εφη­με­ρί­δα Το Εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο και τα περιο­δι­κά Πρω­τεύ­ου­σα και Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο. Διε­τέ­λε­σε επί­σης και διευ­θυ­ντής του περιο­δι­κού ποι­κί­λης ύλης Εβδο­μάς. Μέχρι το τέλος της ζωής του χρο­νο­γρα­φού­σε σε εφη­με­ρί­δες και περιοδικά.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.