- Διαφήμιση -

ΚΙΝΑΛ: Γύρω- γύρω όλοι.

του Χάρη Στεργίου

Νίκος Ανδρου­λά­κης, Φώφη Γεν­νη­μα­τά, Ανδρέ­ας Λοβέρ­δος και ο Παύ­λος Γερου­λά­νος ως απρό­βλε­πτος παρά­γο­ντας είναι το πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό του Κινή­μα­τος που θα διεκ­δι­κή­σουν την αρχη­γία του Κινή­μα­τος. Ηδη η προ­ε­κλο­γι­κή δρα­στη­ριό­τη­τας έχει αρχί­σει με επα­φές, δια­βου­λεύ­σεις , επι­σκέ­ψεις και ότι άλλο μπο­ρεί να συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται σε αυτή τη κούρ­σα ηγε­σί­ας. Επί­δι­κο ένας πολι­τι­κός χώρος που διεκ­δι­κεί τον κόσμο του που απο­μα­κρύν­θη­κε από αυτόν, δεξιά κι αρι­στε­ρά, μετά από λάθος πολι­τι­κές κινή­σεις. Το ΠΑΣΟΚ πλή­ρω­σε εκλο­γι­κά την κρί­ση ενώ η Νέα Δημο­κρα­τία κρά­τη­σε τα ποσο­στά της και ξανα­βρέ­θη­κε στην κυβέρ­νη­ση. Πως το  ΠΑΣΟΚ θα ξανα­κερ­δί­σει τον κόσμο του, πως θα ξανα­βρε­θεί ξανά μέσα στο παι­χνί­δι; Αυτό είναι το κρί­σι­μο ερώ­τη­μα που η απά­ντη­σή του θα κρί­νει και το διακύβευμα.

Βρεί­τε μας και στη αντί­στοι­χη θεμα­τι­κή σελί­δα μας στο Facebook:

Η Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία σήμερα 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.