- Διαφήμιση -

Τεχνόπολη με Ελευθερία Αρβανιτάκη

Με αφορ­μή τα 200 χρό­νια από την επα­νά­στα­ση του 1821 οι τρεις πόλεις η Αίγι­να, το Ναύ­πλιο και η Αθή­να λαμ­βά­νουν τη μου­σι­κή σκυ­τά­λη θυμί­ζο­ντας μας την ιστο­ρι­κή τους σχέ­ση ως πόλεις οι οποί­ες πρω­τα­γω­νί­στη­σαν στην υπο­γρα­φή της ιδρυ­τι­κής πρά­ξης του νέου ελλη­νι­κού κράτους.

Στην Αθή­να, στην Τεχνό­πο­λη σήμε­ρα η Ελευ­θε­ρία Αρβα­νι­τά­κη και την σκυ­τά­λη παίρ­νουν η Αίγι­να και το Ναύ­πλιο με τη Δήμη­τρα Γαλά­νη, το  Μιχά­λη Χατζη­γιάν­νη και την Άλκη­στι Πρωτοψάλτη.

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.