- Διαφήμιση -

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών: Συναυλία-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη στον Κήπο του Μεγάρου

Σήμε­ρα 20 Ιου­λί­ου στις 21.00 ο Κήπος του Μεγά­ρου Μου­σι­κής φιλο­ξε­νεί ένα αφιέ­ρω­μα στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση των 96 χρό­νων από τη γέν­νη­σή του. Η εορ­τα­στι­κή συναυ­λία-αφιέ­ρω­μα, παρου­σιά­ζε­ται σε συνερ­γα­σία με την Κρα­τι­κή Ορχή­στρα Αθη­νών. Το κοι­νό θα έχει την ευκαι­ρία να γνω­ρί­σει λόγιες δημιουρ­γί­ες του συν­θέ­τη. Τα σολι­στι­κά μέρη για φωνή ερμη­νεύ­ουν δύο λυρι­κοί τρα­γου­δι­στές, η μετζο­σο­πρά­νο Μαί­ρη-Έλεν Νέζη και ο μπά­σος Τάσος Απο­στό­λου. Στο πόντιουμ της ΚΟΑ, ο μαέ­στρος Νίκος Χαλιά­σας.
Τρί­τη 20/7, 21:00
Ελεύ­θε­ρη είσο­δος με δελ­τία εισόδου.
Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών, Βασ. Σοφί­ας & Κόκ­κα­λη, Αθή­να. Τηλέ­φω­νο: 210 7282000 | Email: webmaster@megaron.gr | https://www.megaron.gr/

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.