- Διαφήμιση -

Μεταναστευτικό: Στην Ελλάδα η υψηλότερη έκτακτη χρηματοδότηση της Κομισιόν

Την έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση των κρα­τών-μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης για το μετα­να­στευ­τι­κό με το συνο­λι­κό ποσό των 258,9 εκατ. ευρώ για το 2023 απο­φά­σι­σε η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, με την Ελλά­δα να λαμ­βά­νει τη «μερί­δα του λέοντος»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.