- Διαφήμιση -

Ακρίβεια: Σαρωτικοί έλεγχοι για τη «μόνιμη μείωση τιμής» στα σούπερ μάρκετ

Σαρω­τι­κούς ελέγ­χους ξεκί­νη­σε το υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης στις αλυ­σί­δες σού­περ μάρ­κετ προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί εάν τηρεί­ται η νομο­θε­σία περί της σήμαν­σης των προ­ϊ­ό­ντων που συμ­με­τέ­χουν στην πρω­το­βου­λία «Μόνι­μη Μεί­ω­ση Τιμής»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.