- Διαφήμιση -

Ασπράγγελοι: Το χωριό του Ζαγορίου που θα σας κλέψει την καρδιά

Το Ζαγό­ρι και τα υπέ­ρο­χα χωριά του, ανά­με­σα στα οποία και οι Ασπράγ­γε­λοι, είναι από τους προ­ο­ρι­σμούς που κάθε ταξι­διώ­της πρέ­πει να ανα­κα­λύ­ψει. Η χαρα­κτη­ρι­στι­κή ηπει­ρώ­τι­κη αρχι­τε­κτο­νι­κή σε συν­δυα­σμό με την υπέ­ρο­χη φύση του ορει­νού όγκου του Ζαγο­ρί­ου δημιουρ­γούν ένα φαντα­στι­κό φωτο­γρα­φι­κό κολάζ, που σίγου­ρα μένει για πάντα στη μνή­μη του καθενός.…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.