- Διαφήμιση -

Οπαδική βία: Η κυβέρνηση απαντά με «λουκέτο» στις κερκίδες και ποινική αναβάθμιση της έρευνας

Η κυβέρ­νη­ση θεω­ρεί ότι και μετά το τελευ­ταίο περι­στα­τι­κό του σοβα­ρού τραυ­μα­τι­σμού του αστυ­νο­μι­κού στου Ρέντη ο κόμπος έφτα­σε στο χτέ­νι με την οπα­δι­κή βία και κάθε ολι­γω­ρία μπο­ρεί να απο­δει­χθεί μοιραία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.