- Διαφήμιση -

«Μικρά δάνεια» αγροτικής επιχειρηματικότητας από 3.000 έως 25.000 ευρώ

Κατά 40 εκατ. ευρώ αυξά­νε­ται ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του Ταμεί­ου Μικρών Δανεί­ων Αγρο­τι­κής Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας (ΤαΜι­ΔΑΕ) σε 61,5 εκατ. ευρώ, καθώς οι αρχι­κά δια­θέ­σι­μοι πόροι του Ταμεί­ου εξα­ντλή­θη­καν σε λιγό­τε­ρο από έξι μήνες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.