- Διαφήμιση -

Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2024

Σε λει­τουρ­γία τέθη­κε η πλατ­φόρ­μα της ΑΑΔΕ “myCAR” για την κατα­βο­λή τελών κυκλο­φο­ρί­ας για το 2024, όπως ενη­με­ρώ­νει με ανα­κοί­νω­ση της η Αρχή. Σημειώ­νε­ται δε πως σύμ­φω­να με την ισχύ­ου­σα νομοθεσία …

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.